Ochrana osobních údajů | Italia Travel

CK Italia Travel s.r.o. » Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Italia Travel s.r.o., se sídlem Čs. exilu 473/21, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 286 53 807, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 37218 (dále jen "CK"), jako správce osobních údajů informuje uživatele svých webových stránek www. italiatravel.cz o zpracování a shromažďování osobních údajů a s tím souvisejících zásadách jejich ochrany. Tyto zásady jsou nezbytným doplněním všeobecných obchodních podmínek. S dotazy se obracejte na adresu info@italiatravel.cz  

Zpracování osobních údajů

Dotazy a informace

V případě, že potencionální zákazník kontaktuje CK prostřednictvím jejich webových stránek za účelem poskytnutí informací může být CK požádán o poskytnutí osobních údajů. Poskytované osobní údaje jsou zejména jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa. 

Tyto osobní údaje potencionální zákazník poskytuje CK pouze za účelem poskytnutí informací a případně i dalšího kontaktování k doplnění požadovaných informací ze strany CK. V případě, že potencionální klient uvedené osobní údaje CK neposkytne, není CK schopna potencionálnímu klientovi poskytnout požadované informace. 

Uzavření smlouvy – objednání služby 

V případě, že potencionální zákazník kontaktuje CK prostřednictvím jejich webových stránek za účelem objednání služby (zájezd či jiné nabízené služby) bude CK požádán o poskytnutí osobních údajů. Poskytované osobní údaje jsou zejména jméno a příjmení, adresa, datum narození, typ a číslo cestovního dokladu, telefonní číslo, emailová adresa. Tyto údaje jsou předány partnerské společnosti v destinaci (recepci hotelu nebo ubytovací agentuře) a v případě sjednaného cestovního pojištění i pojišťovně.

Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti s placením ceny zájezdu zpracovává CK bankovní spojení (číslo bankovního účtu zákazníka).

Potencionální zákazník i zákazník může být požádán o sdělení osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu i za další osoby, které budou spolu se zákazníkem příjemci plnění ze smlouvy. 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy a o jejich zpracování bude klient informován zasláním návrhu smlouvy o zájezdu. 

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy.

V rámci plnění poskytnutých služeb, je-li jejich součástí zajištění pojištění klienta po dobu trvání zájezdu, při uplatňování nároku na pojistné plnění z cestovního pojištění, úrazového pojištění, pojištění „storna zájezdu“ může být klient požádán o poskytnutí citlivých osobních údajů (údajů o svém zdravotním stavu nebo zdravotní stavu osoby, u které měl vzniknou nárok na pojistné plnění) pro prokázání vzniku nároku na pojistné plnění.

Klient bere na vědomí, že pokud citlivé údaje pro účel prokázání vzniku nároku na pojistné plnění neposkytne, nárok na pojistné plnění nelze prokázat. 

Zákaznický účet 

CK vede zákaznický účet klienta, ke kterému zpracovává osobní údaje v rozsahu jména a příjmení data narození, adresy a kontaktní údaje (adresu aemailovou adresu)a ke kterému CK v rámci zákaznického účtu zpracovává i osobní údaje o historii objednaných služeb klienta za účelem poskytování věrnostních slev. 

Tyto osobní údaje CK zpracovává za účelem poskytování slev a informování o speciálních akcích. O zpracování těchto osobních údajů bude klient informován prostřednictvím emailu. 

Nabídky přímého marketingu 

Osobní údaje, které klient poskytne za účelem uzavření smlouvy a vytvoření zákaznického účtu je CK oprávněna použít i za účelem zasílání obchodních sdělení ze strany CK. V případě, že klient nemá zájem o toto zpracování osobních údajů, může o uvedeném CK informovat nainfo@italiatravel.cz nebo smlouvy@italiatravel.cz.CK je povinna po takovémto oznámení osobní údaje klienta za účelem zasílání obchodních sdělení dále pro tento účel nezpracovávat. 

Souhlas 

CK si vyhrazuje právo požádat klienta o souhlas se zpracování osobních údajů i k účelům, ke kterým bude souhlas klienta potřebný. Žádost o udělení souhlas zašle CK klientovi nebo CK zveřejní na svých webových stránkách.

Bez uděleného souhlasu CK nebude osobní údaje klienta zpracovávat k účelům, ke kterým je souhlas klienta potřebný.

Klient udělí CK souhlas vždy pouze dobrovolně bez jakéhokoliv nároku CK na jeho udělení. Klient takový souhlas může kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů klienta před jeho odvoláním není dotčena.            

Cookies a další analytické nástroje: 

CK na webových stránkách používá soubory cookies. 

Pro informace o užití cookies a dalších analytických nástrojů přejděte na: https://www.italiatravel.cz/cookies/ 

Doba zpracování

Osobní údaje klienta CK zpracovává po dobu, po kterou bude klientovi poskytována služba, po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákony v oblasti daní či občanský zákoník v souvislosti s uplatněním nároků ze smlouvy. 

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu klienta jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu klienta. Souhlas lze odvolat prostým oznámením klienta na adresu info@italiatravel.cznebo smlouvy@italiatravel.cz

Klient je také oprávněn zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout bez jakéhokoliv dopadu na jiná zpracování osobních údajů. Odmítnutí zpracování osobních údajů lze učinit prostým oznámením klienta na adresu   info@italiatravel.cz nebo smlouvy@italiatravel.cz

Práva klienta

Klient je kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů oprávněn uplatnit níže uvedená práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, na jehož základě může klient požadovat po CK bezplatné potvrzení o způsobu zpracování osobních údajů, zejména půjde o sdělení, zda a jakým způsobem a které osobní údaje klienta jsou zpracovávány, komu jsou předávány, odkud byly osobní údaje získány, zda dochází k profilování či automatickému zpracování, za jakým účelem je CK zpracovává a po jak dlouhou dobu. CK upozorňuje, že bude-li toto právo ze strany klienta zneužito může být poskytnutí informací zpoplatněno.  
  • právo na opravu ne jehož základě může klient kdykoliv v průběhu doby zpracování po CK požadovat opravu nepřesných osobních údajů. 
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“) na jehož základě budou všechny osobní údaje CK vymazány, a to po uplynutí účelu pro nějž byly zpracovány a shromážděny, v případě, že se ukáže, že zpracování osobních údajů klienta je protiprávní a také v případě, že to CK uloží zákon. Dále je klient oprávněn vznést proti zpracování osobních údajů CK námitku. V případě, že nebudou existovat žádné další důvody pro zpracování osobních údajů budou na základě takovéto námitky osobní údaje klienta vymazány.
  • právo na omezení zpracování údajů na jehož základě v případě sporu není CK oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta. Po tuto dobu je CK může pouze uchovávat a využít jen v zákonem stanovených případech. 
  • právo na přenositelnost na jehož základě je klient oprávněn po CK požadovat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které je oprávněn přenést k jinému správci. CK není oprávněna klientovi v přenosu osobních údajů jakkoliv bránit, a to v případě, že se jedná o zpracování osobních údajů klienta na základě souhlasu nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádí CK automatizovaně. 
  • právo vznést námitku proti zpracování na jehož základě je klient oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména jde-li o marketingové účely nebo z důvodu oprávněného zájmu. CK po takovéto námitce není oprávněna dále jakkoliv zpracovávat osobní údaje. 
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů na jehož základě je klient oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu. 

Klient je oprávněn všechna z výše uvedených práv uplatnit na emailové adrese info@italiatravel.cznebo smlouvy@italiatravel.cz 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

nebo použijte pokročilé hledání

Potřebujete poradit?Po – Pá   09:00 – 17:00
+420 725 542 330+420 702 022 210+420 725 535 096
CZ - Kč CZ - Kč SK - €

Autobusové zájezdy | Děti zdarma | Akční nabídka | Doprava | Ke stažení | O nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací